BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o. od ponad 20-​tu lat obsługuje małe i duże przed­siębiorstwa, insty­tucje i orga­ni­za­cje, dostar­cza­jąc im nowoczesne rozwiąza­nia, urządzenia i usługi uspraw­ni­a­jąc ich codzi­enną pracę.

Jesteśmy auto­ry­zowanym przed­staw­icielem i deal­erem wiodą­cych marek i pro­du­cen­tów sprzętu. Ilość sprzedawanych i ser­wisowanych urządzeń już od wielu lat sprawia, że jesteśmy lid­erem na lokalnym rynku.

Wysoki poziom usług, elasty­czna oferta i rzetelne pode­jś­cie, owocują zad­owole­niem klien­tów, którzy współpracują z naszą firmą. Fakt ten moty­wuje nas każdego dnia do coraz lep­szej pracy i tworzenia bardziej atrak­cyjnej oferty.

Odpowiada­jąc na Państwa oczeki­wa­nia pro­ponu­jemy najbardziej korzystne rozwiązania.

Nasza oferta zaw­iera najpop­u­larniejsze urządzenia marek RICOH, DEVELOP, POS­NET, DATECS, ELZAB. Są to urządzenia sprawd­zone na rynku jako nieza­wodne, bogato wyposażone z dobrym sto­sunkiem jakości do ceny.

Dostawa urządzeń, insta­lacja, szkole­nie per­son­elu i wszys­tkie inne czyn­ności związane z obsługą zakupu dla Państwa są oczy­wiś­cie bezpłatne.

KOM­PLEK­SOWOŚĆ OFERTY

Ser­wisu­jemy:

 • kopi­arki,
 • drukarki,
 • urządzenia wielo­funkcyjne,
 • kom­put­ery,
 • plotery,
 • tele­fony,
 • faksy,
 • niszczarki doku­men­tów,
 • lam­i­na­tory,
 • bindown­ice,
 • maszyny do pisania,
 • urządzenia fiskalne.

Jesteśmy otwarci, elasty­czni, dobrze zor­ga­ni­zowani i zapew­ni­amy pro­fesjon­alną i kom­plek­sową obsługę serwisową.

Rozwiążemy Twoje prob­lemy z urządzeni­ami biurowymi!!!

Zapewnij sobie pro­fesjon­alną obsługę serwisową!!!

DIAG­NOS­TYKA GRATIS!!!

BEZPŁATNE DORADZTWO!!!

Skon­tak­tuj się z nami…

tel. 63 242 88 88 wew. 115
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.