biurorajCEL FIRMY

Celem Biuro Raj jest speł­ni­anie potrzeb, oczeki­wań i wyma­gań naszych Klien­tów. Chcemy, aby współpraca z naszą firmą zapew­ni­ała kom­plek­sową pomoc przy admin­istrowa­niu biurem oraz zarządza­niu infor­ma­cją a jed­nocześnie opty­mal­i­zowała koszty. Ofer­u­jemy sprawd­zone i wysok­iej jakości pro­dukty, zatrud­ni­amy wyspec­jal­i­zowaną i fachową kadrę kom­pe­tentną w wybranym asorty­men­cie usług. Dążymy do tego, aby Biuro Raj kojarzyło się z zaan­gażowaniem, pro­fesjon­al­izmem na wszys­t­kich szczeblach naszej działalności.

HIS­TO­RIA FIRMY

His­to­ria Firmy sięga 1986 roku, kiedy to pier­wszego marca w DT Cen­trum w Koninie uru­chomil­iśmy PIER­WSZY w mieś­cie i okol­icy punkt usług ksero­graficznych. W krótkim cza­sie okazało się, że zapotrze­bowanie na tech­niczne wyposaże­nie biur tak wzrosło, że postanow­iliśmy rozwi­jać się w tym kierunku.

Efek­tem tej decyzji było w 1992 roku pow­stanie Biuro Raj, którego idea brzmi­ała ” Pow­stal­iśmy i jesteśmy po to, aby dla Państwa pracować „.

W początkowej fazie ofer­owal­iśmy kserokopi­arki, faksy, maszyny do pisa­nia i kalku­la­tory, jed­nocześnie rozwi­ja­jąc pro­fesjon­alną opiekę serwisową.

Równole­gle wchodząc na prze­ciw oczeki­wan­iom Klien­tów stworzyliśmy dział mate­ri­ałów i galanterii biurowej, którego celem był i jest kom­fort klienta. Dlat­ego też zamówione artykuły dostar­czane są bezpośred­nio na stanowisko pracy.

Kole­jnym etapem naszego roz­woju było w 1997 roku związanie się z oper­a­torem tele­fonii komórkowej PLUS. Dłu­go­let­nia współpraca z Polkomtelem zaowocow­ała znaczącą pozy­cją naszej firmy na lokalnym rynku tele­fonii komórkowej. W następ­nych lat­ach uru­chomil­iśmy Sklepy Fir­mowe sieci Plus tj. na konińskiej Starówce oraz na Starym Rynku w Turku.

Istonym krok­iem w roz­woju firmy było rozsz­erze­nie wach­larza usług o usługi bankowe i w 2008 roku otworze­nie placówek bankowych jako Part­ner GE Money Bank a obec­nie nazwa brzmi Part­ner BPH Grupa GE Cap­i­tal. Nato­mi­ast w roku 2011 asorty­ment usług bankowych wzbo­gacił się o pro­dukty Mer­i­tum Bank, gdzie obec­nie pracu­jemy pod logiem Alior Banku.

STRUK­TURA FIRMY

Biuro Raj to jedna z najwięk­szych firm w swo­jej branży na tere­nie wschod­niej wielkopol­ski. Struk­tura firmy dos­tosowana została do potrzeb i wyma­gań Klien­tów. Wyo­dręb­niono w niej Dzi-​ały, które odpowiadają za poszczególne grupy pro­duk­tów i usług:

 • Dział Biuroser­wisu — kom­plek­sowe wyposaże­nie biur w artykuły i galanterię biurową oraz mate­ri­ały eksploatacyjne;
 • Dział Aranżacji i Wyposaże­nia Wnętrz — aranżacji i wyposaże­nie pomieszczeń w meble biurowe dla pra­cown­ików, gabi­nety dla kadry kierown­iczej, sale kon­fer­en­cyjne, stołówki pracownicze;
 • Dział Tech­niki Biurowej — wyposaże­nia biur i sal kon­fer­en­cyjnych w urządzenia biurowe (kserokoiparki, kom­put­ery, noote­boki, drukarki, pro­jek­tory itp.) jako autory-​zowany part­ner hand­lowy RICOH i Develop;
 • Dział Ser­wisu — sewis urządzeń biurowych jako auto­ry­zowany part­ner ser­wisowy RICOH i Develop. Ser­wis kas fiskalnych marki Pos­net, Elzab, Datecs;
 • Dział PLUS — prowadz­imy sprzedaż usług i pro­duk­tów sieci Plus w ośmiu Autory-​zowanych Punk­tach Sprzedaży w Koninie, Turku, Kło­dawie, Wrześni, Środzie Wlkp., Wągrowcu i Luboniu.
 • Dział Rozwiązań Finan­sowych — doradzamy najlep­sze rozwiąza­nia finan­sowe. Oferu-​jemy usługi i pro­dukty Alior Banku SA, Nest Banku oraz innych znanych insty­tucji finan­sowych. W szczegól­ności: kredyty gotówkowe i kon­sol­i­da­cyjne, kredyty hipoteczne, karty kredy­towe, rachunki oszczęd­noś­ciowo rozliczeniowe i inne. Obec­nie Biuro Raj prowadzi czter­naś­cie bankowych Placówek Part­ner­s­kich w Koninie, Turku, Wrześni, Wągrowcu, Raw­iczu, Swarzędzu, Inowrocławiu, Włocławku, Płocku, Janikowie, Środzie Wielkopol­skiej i Jarocinie oraz jedną Placówkę Oper­a­tora Bankowego Fines w Ślesinie.

NASZ ZESPÓŁ

Pra­cown­icy Biuro Raj to blisko 120 osób, spośród których 20 osób pracuje w Cen­trali Spółki, a pozostałe osoby pracują w punk­tach zamiejs­cowych. Biuro Raj może poszczy­cić się fak­tem, że prawie połowa osób zatrud­nionych w fir­mie to osoby z 10-​letnim stażem pracy, a są i tacy, którzy tworzą firmę od samego początku.

Ludzie to najwięk­sza wartość Biuro Raj. Poprzez udział w sys­temie szkoleń i kursów kadra zwięk­sza swoje umiejęt­ności. Dzięki temu, choć zespół jest młody, każdy z pra­cown­ików jest spec­jal­istą w swo­jej dziedzinie.

CER­TY­FIKATY

Jakość i poziom naszych usług ofer­owanych przez Biuro Raj potwierdzają liczne Cer­ty­fikaty i Wyróżnienia. Nieza­leżni eksperci od lat zal­iczają firmę do grona najlep­szych. Akt Nom­i­nacji HIT Wielkopolska:

 • Gazele Biz­nesu
 • Puchar Prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej
 • W uzna­niu za wybitny wkład w rozwój Franczyzy Banku BPH w 2013 roku
 • Złoty Koń” nagroda przyz­nawana przez prezy­denta Miasta Konine w kat­e­gorii Śred­nia i Duża firma Roku 2014 r.
 • Bes­tia Biz­nesu 2014, Najlep­szy z najlep­szych — Gala Part­nerów Mer­i­tum Banku