logotypy 1

„Prace roz­wo­jowe nad sys­te­mem zdal­nego zarządza­nia emisją w celu wprowadzenia innowa­cyjnej usługi
do oferty Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.”

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka na lata 20072013.

Nazwa Ben­e­fi­cienta: Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.

Nr umowy o dofi­nan­sowanie: UDA-POIG.01.04.0030-​040/​0900

UDA-POIG.04.01.0030-​040/​0900

Całkowita wartość pro­jektu: 2 152 506,00 PLN

Kwota dofi­nan­sowa­nia: 457 975,00 PLN

Okres real­iza­cji: 01.05.2010r. — 31.08.2011r.

„Dotacje na innowacje — Inwes­t­u­jemy w waszą przyszłość”