FE POIR poziom pl

Cel pro­jektu: Pomoc śred­nim przed­siębior­com, którzy znaleźli się w trud­nej sytu­acji eko­nom­icznej w związku z zakłóce­ni­ami w funkcjonowa­niu gospodarki

na skutek wys­tępowa­nia pan­demii COVID-​19.

Planowane efekty: Utrzy­manie dzi­ałal­ności firmy Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o. w okre­sie od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

Wartość pro­jektu: 254 640,39 PLN

Wkład Fun­duszy Europe­js­kich: 254 640,39 PLN

Benefic­jent: Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.logotypy 1

„Prace roz­wo­jowe nad sys­te­mem zdal­nego zarządza­nia emisją w celu wprowadzenia innowa­cyjnej usługi
do oferty Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.”

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka na lata 20072013.

Nazwa Ben­e­fi­cienta: Biuro Raj Wasilewski Sp. z o.o.

Nr umowy o dofi­nan­sowanie: UDA-POIG.01.04.0030-​040/​0900

UDA-POIG.04.01.0030-​040/​0900

Całkowita wartość pro­jektu: 2 152 506,00 PLN

Kwota dofi­nan­sowa­nia: 457 975,00 PLN

Okres real­iza­cji: 01.05.2010r. — 31.08.2011r.

„Dotacje na innowacje — Inwes­t­u­jemy w waszą przyszłość”