Dział Aranżacji i Wyposaże­nia Wnętrz pro­ponuje Państwu sze­roki asorty­ment mebli biurowych. To u nas czekają na Państwa najwyższej jakości pro­dukty renomowanych firm, od ele­ganc­kich i klasy­cznych wzorów po nowoczesne mod­ele zapro­jek­towane przez uznanych na całym świecie pro­jek­tan­tów. Oferta mebli i krze­seł biurowych oraz foteli menedżer­s­kich speł­nia wysokie oczeki­wa­nia staw­iane nowoczes­nym przestrzeniom biurowym. Szereg zaawan­sowanych tech­nicznie rozwiązań zas­tosowanych w krzesłach biurowych i fotelach menedżer­s­kich sprawia, iż doskonale dopa­sowują się one do syl­wetki i wyma­gań użytkown­ika pod­nosząc efek­ty­wność pracy.

Aby przy­bliżyć naszym Klien­tom efekt koń­cowy aranżacji wykonu­jemy pro­jekty w pro­gramie ArCon.

W swo­jej ofer­cie posi­adamy także meble i krzesła do wyposaża­nia poczekalni, kaw­iarni i stołówek oraz do zas­tosowań spec­jal­isty­cznych, a także wykładziny obiek­towe do biur, sklepów, hoteli i pensjonatów.Biuro Raj ofer­uje meble biurowe, które zwracają uwagę zarówno pod wzglę­dem jakości wyko­na­nia jak i wzor­nictwa opartego na świa­towych tren­dach. Wśród propozy­cji zna­j­dują się kolekcje mebli stwor­zonych pod kątem nowoczes­nych przestrzeni biurowych, gabi­netów, stanowisk pra­cown­iczych oraz sal konferencyjnych.

W przy­padku jakichkol­wiek pytań chęt­nie udzie­limy wycz­er­pu­ją­cych odpowiedzi oraz doradz­imy w opty­mal­nym wyborze asorty­mentu przy najbardziej efek­ty­wnym wyko­rzys­ta­niu środ­ków. Z przy­jem­noś­cią zjaw­imy się u Państwa w celu szer­szego przed­staw­ienia oferty.

Krzysztof Kędzier­ski

tel. 63 242 08 36
tel. kom. 693 961 366
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Z naszego doświad­czenia w zakre­sie aranżacji i wyposaże­nia powierzchni biurowych sko­rzys­tali klienci dzi­ała­jący na tere­nie całego kraju, insty­tucje samorzą­dowe oraz firmy lokalne, m.in.:

 • Sokołów SA Odd­ział Zakłady Mięsne w Kole
 • Kopal­nia Węgla Brunatnego w Koninie
 • Zespół Elek­trowni Pąt­nów – Adamów – Konin
 • FUGO SA Konin
 • Elek­trobu­dowa SA Odd­ział Spółki Rynek Prze­mysłu w Koninie
 • Elek­trobu­dowa SA Odd­ział Spółki Rynek Dys­try­bucji Energii w Koninie
 • ZUS odd­ział w Poznaniu
 • Frans­pol odd­zi­ały w Koninie
 • Salzgit­ter Man­nes­mann Stahlhan­del odd­ział Sosnowiec
 • Salzgit­ter Man­nes­mann Stahlhan­del odd­ział Słupca
 • Przed­siębiorstwo Remon­towe PAK Ser­wis w Koninie
 • Izopol SA w Trzemesznie
 • Dolina Nidy odd­ział w Koninie
 • C&C Part­ners Tele­com Sp. z o.o. siedz­iba główna w Lesznie
 • C&C Part­ners Tele­com Sp. z o.o. odd­ział w Gdańsku
 • C&C Part­ners Tele­com Sp. z o.o. odd­ział w Warszawie
 • Cen­trum Badań Jakości PAK w Koninie
 • Urząd Skar­bowy odd­ział w Koninie
 • Evo­lu­tion Epsilon Sp. z o.o w Warszawie

Zobacz pełną listę klientów.

KOLEKCJE MEBLI, FOTELI I SOF DOSTĘPNE W BIURO RAJ

NASZE PRZYKŁAD­OWE REALIZACJE

Biura firmy Eko-​Surowce w Kleczewie

Gminny Ośrodek Kul­tury w Kaz­imierzu Biskupim — biuro dyrektora

Biura dorad­ców hand­lowych PLUS GSM

Biura firmy Visual Solu­tion Group

Biura firmy Biuro Raj

PRZE­SUWNE REGAŁY JEZDNE Z NAPĘ­DEM MECHANICZNYM